Betalingsatsar


 

 

DEN NORSKE KYRKJA

Skjåk kyrkjelege fellesråd

Betalingssatsar ved kyrkjelege tenester.

 

Kyrkjeloven §20 gjev moglegheit til å krevje betaling for nokre av dei tenestene som

Skjåk kyrkjelege fellesråd gjev.

Vigsel:

Utanbygdes brurpar:                                                                kr.3000,-inkl. brurbibel

Utanbygdes buande med forelder/foreldre

folkeregistrert adresse i Skjåk :                                               kr.1500,- inkl. brurbibel

Gravferd for utanbygdes og ikkje medlemmar i Den norske kyrkje    

Kiste                                                                                        kr.6000,-

Urnenedsetjing                                                                        kr.1500,-

Fjerning og destruera gravminne:                                           kr.  500,-

Bårehus:

For ikkje folkeregistrert i Skjåk leige  pr.døgn                          kr.150,-  

I tillegg til satsane kan det koma:

Honorar til prest, etter særskilt regulativ.

Til kyrkjekassa, førebuing, graving og etterarbeid

 på kyrkjegarden etter brukt tid.

Festeavgift                                                                              kr.100.- pr.år

Konsert og andre kulturarrangement:

Ved utleige betalast ein fast avgift:                                        kr. 1000,- pr. arrangement + 10%

 av billettinntektene

Open kyrkje for omvising:

Kr. 350,- +brukt  tid for kyrkja sitt personell.

Utleige av Skjåk kyrkjestugu  møte                                           kr  .500,-

   (helg)                                                                                       kr.1500,-

Utleige av Nordberg kyrkjestugu møte                                       kr. 500,-

Utlån til andre trussamfunn:

Til gudsteneste, oppbyggjelege møter, kulturelle arrangement som tener til Guds ære og til kyrkjelyden sin oppbygging kr. 1000,- +nytta  tid for kyrkja sitt personell.

Godkjent i Skjåk kyrkjelege fellesråd              30.01.2020

Godkjent i Hamar Bispedømme                      20.04.2016

Godkjent festeavgift i Skjåk kommunestyre   29.09. 2016

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tilbake