Dåp


Dåp – vegen inn i kyrkja.

I dåpen får den døypte fadrar. Det skil seg korleis fadderansvaret blir forstått. Somme forstår fadderansvaret som eit særleg omsorgsansvar som strekkjer seg utover ein dåpsfundert relasjon, og som òg inneber eit sosialt ansvar for den døypte dersom det skulle tilkome foreldra til vedkomande noko. I Den norske kyrkja si forståing av dåp og fadrar har fadrane to oppgåver: Den første er å vere vitne til at dåpshandlinga er gjennomført, den andre er å hjelpe den døypte til å utvikle seg og modnast i den kristne trua. Oppgåva som fadder er altså reint kyrkjeleg og gir ingen andre plikter eller rettar til fadrane overfor fadderbarnet.

Det skjer et under i kirken 

større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike, 
svøpt i hans kjærlighet. 
(Frå ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)

Les meir om dåpen på heimesidene til Den norske kyrkja.

I Skjåk og Nordberg har vi valgt å ha faste dåpssamtalar  i kyrkjene. Vanlegvis er det siste tysdag i måneden kl 14,helst  i den kyrkja som  bornet  skal døypast.
Det er Sokneprest Kåre Gloslie  som har desse samtalane.

 

Viss du bur ein annan stad enn Skjåk,skal dåpsamtale gjennomførast i di eiga kommune
Der  går vi igjennom det som skjer i kyrkja under dåpen, og kva dåpen betyr for bornet  og familien.

Kontakt på tlf.909 56 437 kyrkjekontoret ved spørsmål.

 


 

Tilbake