Betalingsatsar i Skjåk kyrkjelege fellesråd


Betalingsatsar 

 

                            

 

               Skjåk kyrkjelege fellesråd

 

Betalingssatsar

Kyrkjelege handlingar : For medlemmer i Den norske kyrkje  og som ifylgje folkeregisteret er busett i Skjåk kommune er vigsel og gravferd kostnadsfrie. 

Vigsel i kyrkja for :

Utanbygdes  brurepar                                  kr.3000 ,- inkl. brurbibel

Utanbygdes med foreldre/forelder

med folkeregistrert adresse i Skjåk              kr.1500,-  inkl. brurbibel

Vigsel utanom kyrkja                                    kr.1500,-  inkl. brurbibel

Tillegg for   organist                                      kr.1500,-  inkl. brurbibel

                                     

 

Gravferd:

Utanbygdes gravferd  i kiste:                      kr. 6000,- inkl. graving

Nedsetjing av urne:                                    kr. 1500,-

Fjerning og destruering  av gravstein         kr.  500,-

I tillegg til satsane kan det koma:

Honorar til prest, etter særskilt regulativ.

Oppretting av gravminne, ved bruk av

 maskinelt utstyr                                          kr.750,- pr. time

utan maskin                                                kr.500,-  pr time 

Til kyrkjekassa, førebuing, graving og etterarbeid på kyrkjegarden etter nytta  tid.

 

Bårehus:

Frå utanom sokna: leige                             kr. 150,- pr.  døgn

Festeavgift:                                                kr. 180.- pr. år

(fastsett av Kommunestyret i Skjåk)

 

Konsert og andre kulturarrangement:

Ved utleige betalast ein fast avgift:                kr. 1000,- pr. arrangement + 10% av billettinntektene

 

Open kyrkje for omvising:

Kr. 350,- + nytta  tid for kyrkja sitt personell.

Utleige av Skjåk Kyrkjestugu:                        Kr   500,- møte

                                                                       Kr.1500,- (helg)

Utleige av Nordberg kyrkjestugu                  Kr.  500,- møte

 

Bistand til overføring av gravferd frå

kyrkja sine tilsette med kyrkja sitt utstyr          Kr.1000,-

Utleige av urneskrin                                        Kr.1000,-

 

 

 

Utlån til andre trussamfunn:

Til gudsteneste, oppbyggjelege møter, kulturelle arrangement som tener til Guds ære og til sokna si oppbygging kr. 1000,- + medgått tid for kyrkja sitt personell.

.

 

Godkjent i Skjåk kyrkjelege fellesråd  29.april 2021

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tilbake